Wireworld

「影音終極百科」- 最豐富齊全的音響視聽器材線上百科全書

Jump to: navigation, search

網路最新情報特搜

官方網站:http://www.wireworldcable.com/

台灣總代理:卡門音響工程


原廠專訪


公司沿革

正如其名,Wireworld的產品以各式高級音響用線材為主,由線材設計師David Salz所創立。


產品特點

 扁平的線身,是Wireworld線材最顯著的特徵之一。其優點請參閱下方各則網路相關報導。


網路相關報導


個人工具
              
//HU o q 100104 MediaWikiW[Google Anaytics?R -p